顶部右侧的文字

网站首页 > 电台 / 正文

弟子规全文带拼音正版(弟子规全文带拼音正版图片)

2022-11-25 admin 电台 194 ℃ 0 评论

今天给各位分享弟子规全文带拼音正版的知识,其中也会对弟子规全文带拼音正版图片进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

弟子规的全文带拼音

《弟子规》全文带拼音

zǒng xù

总 叙

dì zǐ guī shèng rén xùn

弟 子 规 , 圣 人 训 。

shǒu xiào tì cì jǐn xìn

首 孝 悌 , 次 谨 信 。

fà nài zhòng ér qīn rén

泛 爱 众 , 而 亲 仁 。

yǒu yú lì zé xué wén

有 余 力 , 则 学 文 。

rù zé xiào

入 则 孝

fù mǔ hū yìng wù huǎn

父 母 呼 , 应 勿 缓 。

fù mǔ mìng xíng wù lǎn

父 母 命 , 行 勿 懒 。

fù mǔ jiào xū jìng tīng

父 母 教 , 须 敬 听 。

fù mǔ zé xū shùn chéng

父 母 责 , 须 顺 承 。

dōng zé wēn xià zé qìng

冬 则 温 , 夏 则 凊 。

chén zé xǐng hūn zé dìng

晨 则 省 , 昏 则 定 。

chū bì gào fǎn bì miàn

出 必 告 , 反 必 面 。

jū yǒu cháng yè wú biàn

居 有 常 , 业 无 变 。

shì suī xiǎo wù shàn wéi

事 虽 小 , 勿 擅 为 。

gǒu shàn wéi zǐ dào kuī

苟 擅 为 , 子 道 亏 。

wù suī xiǎo wù sī cáng

物 虽 小 , 勿 私 藏 。

gǒu sī cáng qīn xīn shāng

苟 私 藏 , 亲 心 伤 。

qīn suǒ hào lì wèi jù

亲 所 好 , 力 为 具 。

qīn suǒ wù jǐn wèi qù

亲 所 恶 , 谨 为 去 。

shēn yǒu shāng yí qīn yōu

身 有 伤 , 贻 亲 忧 。

dé yǒu shāng yí qīn xiū

德 有 伤 , 贻 亲 羞 。

qīn ài wǒ xiào hé nán

亲 爱 我 , 孝 何 难 。

qīn zēng wǒ xiào fāng xián

亲 憎 我 , 孝 方 贤 。

qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng

亲 有 过 , 谏 使 更 。

yí wú sè róu wú shēng

怡 吾 色 , 柔 吾 声 。

jiàn bú rù yuè fù jiàn

谏 不 入 , 悦 复 谏 。

háo qì suí tà wú yuàn

号 泣 随 , 挞 无 怨 。

qīn yǒu jí yào xiān cháng

亲 有 疾 , 药 先 尝 。

zhòu yè shì bù lí chuáng

昼 夜 侍 , 不 离 床 。

sāng sān nián cháng bēi yè

丧 三 年 , 常 悲 咽 。

jū chù biàn jiǔ ròu jué

居 处 变 , 酒 肉 绝 。

sāng jìn lǐ jì jìn chéng

丧 尽 礼 , 祭 尽 诚 。

shì sǐ zhě rú shì shēng

事 死 者 , 如 事 生 。

chū zé tì

出 则 弟

xiōng dào yǒu dì dào gōng

兄 道 友 , 弟 道 恭 。

xiōng dì mù xiào zài zhōng

兄 弟 睦 , 孝 在 中 。

cái wù qīng yuàn hé shēng

财 物 轻 , 怨 何 生 。

yán yǔ rěn fèn zì mǐn

言 语 忍 , 忿 自 泯 。

huò yǐn shí huò zuò zǒu

或 饮 食 , 或 坐 走 。

zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu

长 者 先 , 幼 者 后 。

zhǎng hū rén jí dài jiào

长 呼 人 , 即 代 叫 。

rén bù zài jǐ jí dào

人 不 在 , 已 即 到 。

chēng zūn zhǎng wù hū míng

称 尊 长 , 勿 呼 名 。

duì zūn zhǎng wù xiàn néng

对 尊 长 , 勿 见 能 。

lù yù zhǎng jí qū yī

路 遇 长 , 疾 趋 揖 。

zhǎng wú yán tuì gōng lì

长 无 言 , 退 恭 立 。

qí xià mǎ chéng xià jū

骑 下 马 , 乘 下 车 。

guò yóu dài bǎi bù yú

过 犹 待 , 百 步 余 。

zhǎng zhě lì yòu wù zuò

长 者 立 , 幼 勿 坐 。

zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò

长 者 坐 , 命 乃 坐 。

zūn zhǎng qián shēng yào dī

尊 长 前 , 声 要 低 。

dī bù wén què fēi yí

低 不 闻 , 却 非 宜 。

jìn bì qū tuì bì chí

进 必 趋 , 退 必 迟 。

wèn qǐ duì shì wù yí

问 起 对 , 视 勿 移 。

shì zhū fù rú shì fù

事 诸 父 , 如 事 父 。

shì zhū xiōng rú shì xiōng

事 诸 兄 , 如 事 兄 。

jǐn

zhāo qǐ zǎo yè mián chí

朝 起 早 , 夜 眠 迟 。

lǎo yì zhì xī cǐ shí

老 易 至 , 惜 此 时 。

chén bì guàn jiān shù kǒu

晨 必 盥 , 兼 漱 口 。

biàn niào huí zhé jìng shǒu

便 尿 回 , 辄 净 手 。

guān bì zhèng niǔ bì jié

冠 必 正 , 纽 必 结 。

wà yǔ lǚ jù jǐn qiè

袜 与 履 , 俱 紧 切 。

zhì guān fú yǒu dìng wèi

置 冠 服 , 有 定 位 。

wù luàn dùn zhì wū huì

勿 乱 顿 , 致 污 秽 。

yī guì jié bú guì huá

衣 贵 洁 , 不 贵 华 。

shàng xún fèn xià chèn jiā

上 循 分 , 下 称 家 。

duì yǐn shí wù jiǎn zé

对 饮 食 , 勿 拣 择 。

shí shì kě wù guò zé

食 适 可 , 勿 过 则 。

nián fāng shào wù yǐn jiǔ

年 方 少 , 勿 饮 酒 。

yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu

饮 酒 醉 , 最 为 丑 。

bù cōng róng lì duān zhèng

步 从 容 , 立 端 正 。

yī shēn yuán bài gōng jìng

揖 深 圆 , 拜 恭 敬 。

wù jiàn yù wù bǒ yǐ

勿 践 阈 , 勿 跛 倚 。

wù jī jù wù yáo bì

勿 箕 踞 , 勿 摇 髀 。

huǎn jiē lián wù yǒu shēng

缓 揭 帘 , 勿 有 声 。

kuān zhuǎn wān wù chù léng

宽 转 弯 , 勿 触 棱 。

zhí xū qì rú zhí yíng

执 虚 器 , 如 执 盈 。

rù xū shì rú yǒu rén

入 虚 室 , 如 有 人 。

shì wù máng máng duō cuò

事 勿 忙 , 忙 多 错 。

wù wèi nán wù qīng lüè

勿 畏 难 , 勿 轻 略 。

dòu nào chǎng jué wù jìn

斗 闹 场 , 绝 勿 近 。

xié pì shì jueaceacute; wù wèn

邪 僻 事 , 绝 勿 问 。

jiāng rù mén wèn shú cún

将 入 门 , 问 孰 存 。

jiāng shàng táng shēng bì yáng

将 上 堂 , 声 必 扬 。

rén wèn shuí duì yǐ míng

人 问 谁 , 对 以 名 。

wú yǔ wǒ bù fēn míng

吾 与 我 , 不 分 明 。

yòng rén wù xū míng qiú

用 人 物 , 须 明 求 。

tǎng bù wèn jí wéi tōu

倘 不 问 , 即 为 偷 。

jiè rén wù jí shí huán

借 人 物 , 及 时 还 。

rén jiè wù yǒu wù qiān

人 借 物 , 有 勿 悭 。

xìn

fán chū yán xìn wéi xiān

凡 出 言 , 信 为 先 。

zhà yǔ wàng xī kě yān

诈 与 妄 , 奚 可 焉 。

huà shuō duō bù rú shǎo

话 说 多 , 不 如 少 。

wéi qí shì wù nìng qiǎo

惟 其 是 , 勿 佞 巧 。

jiān qiǎo yǔ huì wū cí

奸 巧 语 , 秽 污 词 。

shì jǐng qì qiè jiè zhī

市 井 气 , 切 戒 之 。

jiàn wèi zhēn wù qīng yán

见 未 真 , 勿 轻 言 。

zhī wèi dì wù qīng chuán

知 未 的 , 勿 轻 传 。

shì fēi yí wù qīng nuò

事 非 宜 , 勿 轻 诺 。

gǒu qīng nuò jìn tuì cuò

苟 轻 诺 , 进 退 错 。

fán dào zì zhòng qiě shū

凡 道 字 , 重 且 舒 。

wù jí jí wù mó hu

勿 急 疾 , 勿 模 糊 。

bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn

彼 说 长 , 此 说 短 。

bù guān jǐ mò xián guǎn

不 关 己 , 莫 闲 管 。

jiàn rén shàn jí sī qí

见 人 善 , 即 思 齐 。

zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī

纵 去 远 , 以 渐 跻 。

jiàn rén è jí nèi xǐng

见 人 恶 , 即 内 省 。

yǒu zé gǎi wú jiā jǐng

有 则 改 , 无 加 警 。

wéi dé xué wéi cái yì

唯 德 学 , 唯 才 艺 。

bù rú rén dāng zì lì

不 如 人 , 当 自 砺 。

ruò yī fú ruò yǐn shí

若 衣 服 , 若 饮 食 。

bù rú rén wù shēng qī

不 如 人 , 勿 生 戚 。

wén guò nù wén yù lè

闻 过 怒 , 闻 誉 乐 。

sǔn yǒu lái yì yǒu què

损 友 来 , 益 友 却 。

wén yù kǒng wén guò xīn

闻 誉 恐 , 闻 过 欣 。

zhí liàng shì jiàn xiāng qīn

直 谅 士 , 渐 相 亲 。

wú xīn fēi míng wéi cuò

无 心 非 , 名 为 错 。

yǒu xīn fēi míng wéi è

有 心 非 , 名 为 恶 。

guò néng gǎi guī yú wú

过 能 改 , 归 于 无 。

tǎng yǎn shì zēng yì gū

倘 掩 饰 , 增 一 辜 。

fàn ài zhòng

泛 爱 众

fán shì rén jiē xū ài

凡 是 人 , 皆 须 爱 。

tiān tóng fù dì tóng zài

天 同 覆 , 地 同 载 。

xìng gāo zhě míng zì gāo

行 高 者 , 名 自 高 。

rén suǒ zhòng fēi mào gāo

人 所 重 , 非 貌 高 。

cái dà zhě wàng zì dà

才 大 者 , 望 自 大 。

rén suǒ fú fēi yán dà

人 所 服 , 非 言 大 。

yǐ yǒu néng wù zì sī

己 有 能 , 勿 自 私 。

rén yǒu néng wù qīng zǐ

人 有 能 , 勿 轻 訾 。

wù chǎn fù wù jiāo pín

勿 谄 富 , 勿 骄 贫 。

wù yàn gù wù xǐ xīn

勿 厌 故 , 勿 喜 新 。

rén bù xián wù shì jiǎo

人 不 闲 , 勿 事 搅 。

rén bù ān wù huà rǎo

人 不 安 , 勿 话 扰 。

rén yǒu duǎn qiè mò jiē

人 有 短 , 切 莫 揭 。

rén yǒu sī qiè mò shuō

人 有 私 , 切 莫 说 。

dào rén shàn jí shì shàn

道 人 善 , 即 是 善 。

rén zhī zhī yù sī miǎn

人 知 之 , 愈 思 勉 。

yáng rén è jì shì è

扬 人 恶 , 即 是 恶 。

jí zhī shèn huò qiě zuò

疾 之 甚 , 祸 且 作 。

shàn xiāng quàn dé jiē jiàn

善 相 劝 , 德 皆 建 。

guò bù guī dào liǎng kuī

过 不 规 , 道 两 亏 。

fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo

凡 取 与 , 贵 分 晓 。

yǔ yí duō qǔ yí shǎo

与 宜 多 , 取 宜 少 。

jiāng jiā rén xiān wèn jǐ

将 加 人 , 先 问 己 。

jǐ bú yù jí sù yǐ

己 不 欲 , 即 速 已 。

ēn yù bào yuàn yù wàng

恩 欲 报 , 怨 欲 忘 。

bào yuàn duǎn bào ēn cháng

抱 怨 短 , 报 恩 长 。

dài bì pú shēn guì duān

待 婢 仆 , 身 贵 端 。

suī guì duān cí ér kuān

虽 贵 端 , 慈 而 宽 。

shì fú rén xīn bù rán

势 服 人 , 心 不 然 。

lǐ fú rén fāng wú yán

理 服 人 , 方 无 言 。

qīn rén

亲 仁

tóng shì rén lèi bù qí

同 是 人 , 类 不 齐 。

liú sú zhòng rén zhě xī

流 俗 众 , 仁 者 希 。

guǒ rén zhě rén duō wèi

果 仁 者 , 人 多 畏 。

yán bú huì sè bú mèi

言 不 讳 , 色 不 媚 。

néng qīn rén wú xiàn hǎo

能 亲 仁 , 无 限 好 。

dé rì jìn guò rì shǎo

德 日 进 , 过 日 少 。

bù qīn rén wú xiàn hài

不 亲 仁 , 无 限 害 。

xiǎo rén jìn bǎi shì huài

小 人 进 , 百 事 坏 。

yú lì xué wén

余 力 学 文

bú lì xíng dàn xué wén

不 力 行 , 但 学 文 。

zhǎng fú huá chéng hé rén

长 浮 华 , 成 何 人 。

dàn lì xíng bù xué wén

但 力 行 , 不 学 文 。

rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn

任 己 见 , 昧 理 真 。

dú shū fǎ yǒu sān dào

读 书 法 , 有 三 到 。

xīn yǎn kǒu xìn jiē yào

心 眼 口 , 信 皆 要 。

fāng dú cǐ wù mù bǐ

方 读 此 , 勿 慕 彼 。

cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ

此 未 终 , 彼 勿 起 。

kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng

宽 为 限 , 紧 用 功 。

gōng fū dào zhì sè tōng

工 夫 到 , 滞 塞 通 。

xīn yǒu yí suí zhá jì

心 有 疑 , 随 札 记 。

jiù rén wèn qiú què yì

就 人 问 , 求 确 义 。

fáng shì qīng qiáng bì jìng

房 室 清 , 墙 壁 净 。

jī àn jié bǐ yàn zhèng

几 案 洁 , 笔 砚 正 。

mò mó piān xīn bù duān

墨 磨 偏 , 心 不 端 。

zì bú jìng xīn xiān bìng

字 不 敬 , 心 先 病 。

liè diǎn jí yǒu dìng chù

列 典 籍 , 有 定 处 。

dú kàn bì huán yuán chù

读 看 毕 , 还 原 处 。

suī yǒu jí juàn shù qí

虽 有 急 , 卷 束 齐 。

yǒu quē huài jiù bǔ zhī

有 缺 坏 , 就 补 之 。

fēi shèng shū bǐng wù shì

非 圣 书 , 屏 勿 视 。

bì cōng míng huài xīn zhì

敝 聪 明 , 坏 心 志 。

wù zì bào wù zì qì

勿 自 暴 , 勿 自 弃 。

shèng yǔ xián kě xún zhì

圣 与 贤 , 可 驯 致 。

标准《弟子规》注音全文

标准《弟子规》注音全文如下:

dì zǐ guī,shèng rén xùn

弟子规,圣人训。

shǒu xiào tì,cì jǐn xìn

首孝悌,次谨信。

fàn ài zhòng,ér qīn rén

泛爱众,而亲仁。

yǒu yú lì,zé xué wén

有余力,则学文。

fù mǔ hū,yìng wù huǎn

父母呼,应勿缓。

fù mǔ mìng,xíng wù lǎn

父母命,行勿懒。

fù mǔ jiào,xū jìng tīng

父母教,须敬听。

fù mǔ zé,xū shùn chéng

父母责,须顺承。

dōng zé wēn,xià zé qìng

冬则温,夏则凊。

chén zé xǐng,hūn zé dìng

晨则省,昏则定。

chū bì gào,fǎn bì miàn

出必告,反必面。

jū yǒu cháng,yè wú biàn

居有常,业无变。

shì suī xiǎo,wù shàn wéi

事虽小,勿擅为。

gǒu shàn wéi,zǐ dào kuī

苟擅为,子道亏。

wù suī xiǎo,wù sī cáng

物虽小,勿私藏。

gǒu sī cáng,qīn xīn shāng

苟私藏,亲心伤。

qīn suǒ hào,lì wèi jù

亲所好,力为具。

qīn suǒ wù,jǐn wèi qù

亲所恶,谨为去。

shēn yǒu shāng,yí qīn yōu

身有伤,贻亲忧。

dé yǒu shāng,yí qīn xiū

德有伤,贻亲羞。

qīn ài wǒ,xiào hé nán

亲爱我,孝何难。

qīn zēng wǒ,xiào fāng xián

亲憎我,孝方贤。

创作背景:

康熙年间,清朝作为少数民族的统治阶层,出于长久统治的目的,主动追求对儒家思想文化的认同。包括崇儒尊孔,提倡修读四书五经,尊孔子为“大成至圣文宣先师”;大修孔庙,春秋祭孔、宣谕以孔子儒教为立国之本。

1670年,根据儒学核心制定和颁发“圣谕”十六条,作为人们的思想准则和行为规范:笃宗族以昭雍睦;和乡党以息争讼;重农桑以足衣食;尚节俭以惜财用;隆学校以端士习;黜异端以崇正学;讲法律以儆愚顽;明礼让以厚风俗;务本业以定民志;训子弟以禁非为;息诬告以全良善;戒匿匪以免株连;完钱粮以省催科;联保甲以弭盗贼;解仇忿以重生命。

弟子规全文带拼音

《弟子规》全文带拼音如下:

zǒng xù

总 叙

dì zǐ guī shèng rén xùn

弟 子 规 , 圣 人 训 。

shǒu xiào tì cì jǐn xìn

首 孝 悌 , 次 谨 信 。

fà nài zhòng ér qīn rén

泛 爱 众 , 而 亲 仁 。

yǒu yú lìzé xué wén

有 余 力 , 则 学 文 。

rù zé xiào

入 则 孝

fù mǔ hū yìng wù huǎn

父 母 呼 , 应 勿 缓 。

fù mǔ mìngxíng wù lǎn

父 母 命 , 行 勿 懒 。

fù mǔ jiàoxū jìng tīng

父 母 教 , 须 敬 听 。

fù mǔ zé xū shùn chéng

父 母 责 , 须 顺 承 。

dōng zé wēnxià zé qìng

冬 则 温 , 夏 则 凊 。

chén zé xǐnghūn zé dìng

晨 则 省 , 昏 则 定 。

chū bì gàofǎn bì miàn

出 必 告 , 反 必 面 。

jū yǒu chángyè wú biàn

居 有 常 , 业 无 变 。

shì suī xiǎowù shàn wéi

事 虽 小 , 勿 擅 为 。

gǒu shàn wéi zǐ dào kuī

苟 擅 为 , 子 道 亏 。

wù suī xiǎowù sī cáng

物 虽 小 , 勿 私 藏 。

gǒu sī cángqīn xīn shāng

苟 私 藏 , 亲 心 伤 。

qīn  suǒ  hào  lì  wèi jù

亲 所 好 , 力 为 具 。

qīn  suǒ  wù  jǐn  wèi qù

亲 所 恶 , 谨 为 去 。

shēn yǒu shāng yí qīn yōu

身 有 伤 , 贻 亲 忧 。

dé yǒu shāngyí qīn xiū

德 有 伤 , 贻 亲 羞 。

qīn ài wǒxiào hé nán

亲 爱 我 , 孝 何 难 。

qīn zēng wǒ xiào fāng xián

亲 憎 我 , 孝 方 贤 。

qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng

亲 有 过 , 谏 使 更 。

yí wú sè róu wú shēng

怡 吾 色 , 柔 吾 声 。

jiàn bú rùyuè fù jiàn

谏 不 入 , 悦 复 谏 。

háo qì suítà wú yuàn

号 泣 随 , 挞 无 怨 。

qīn yǒu jíyào xiān cháng

亲 有 疾 , 药 先 尝 。

zhòu yè shìbù lí chuáng

昼 夜 侍 , 不 离 床 。

sāng sān nián cháng bēi yè

丧 三 年 , 常 悲 咽 。

jū chù biànjiǔ ròu jué

居 处 变 , 酒 肉 绝 。

sāng jìn lǐ jì jìn chéng

丧 尽 礼 , 祭 尽 诚 。

shì sǐ zhěrú shì shēng

事 死 者 , 如 事 生 。

chū zé tì

出 则 悌

xiōng dào yǒu dì dào gōng

兄 道 友 , 弟 道 恭 。

xiōng dì mùxiào zài zhōng

兄 弟 睦 , 孝 在 中 。

cái wù qīngyuàn hé shēng

财 物 轻 , 怨 何 生 。

yán yǔ rěnfèn zì mǐn

言 语 忍 , 忿 自 泯 。

huò yǐn shíhuò zuò zǒu

或 饮 食 , 或 坐 走 。

zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu

长 者 先 , 幼 者 后 。

zhǎng hū rénjí dài jiào

长 呼 人 , 即 代 叫 。

rén bù zàijǐ jí dào

人 不 在 , 已 即 到 。

chēng zūn zhǎng wù hū míng

称 尊 长 , 勿 呼 名 。

duì zūn zhǎngwù xiàn néng

对 尊 长 , 勿 见 能 。

lù  yù  zhǎng    jí  qū  yī

路 遇 长 , 疾 趋 揖 。

zhǎng wú yántuì gōng lì

长 无 言 , 退 恭 立 。

qí xià mǎchéng xià jū

骑 下 马 , 乘 下 车 。

guò yóu dàibǎi bù yú

过 犹 待 , 百 步 余 。

zhǎng zhě lì yòu wù zuò

长 者 立 , 幼 勿 坐 。

zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò

长 者 坐 , 命 乃 坐 。

zūn zhǎng qián shēng yào dī

尊 长 前 , 声 要 低 。

dī bù wénquè fēi yí

低 不 闻 , 却 非 宜 。

jìn bì qūtuì bì chí

进 必 趋 , 退 必 迟 。

wèn qǐ duìshì wù yí

问 起 对 , 视 勿 移 。

shì zhū fùrú shì fù

事 诸 父 , 如 事 父 。

shì zhū xiōngrú shì xiōng

事 诸 兄 , 如 事 兄 。

jǐn

zhāo qǐ zǎoyè mián chí

朝 起 早 , 夜 眠 迟 。

lǎo yì zhìxī cǐ shí

老 易 至 , 惜 此 时 。

chén bì guànjiān shù kǒu

晨 必 盥 , 兼 漱 口 。

biàn niào huí zhé jìng shǒu

便 尿 回 , 辄 净 手 。

guān bì zhèngniǔ bì jié

冠 必 正 , 纽 必 结 。

wà yǔ lǚ   jù jǐn qiè

袜 与 履 , 俱 紧 切 。

zhì guān fúyǒu dìng wèi

置 冠 服 , 有 定 位 。

wù luàn dùnzhì wū huì

勿 乱 顿 , 致 污 秽 。

yī guì jiébú guì huá

衣 贵 洁 , 不 贵 华 。

shàng xún fèn xià chèn jiā

上 循 分 , 下 称 家 。

duì yǐn shíwù jiǎn zé

对 饮 食 , 勿 拣 择 。

shí shì kěwù guò zé

食 适 可 , 勿 过 则 。

nián fāng shào wù yǐn jiǔ

年 方 少 , 勿 饮 酒 。

yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu

饮 酒 醉 , 最 为 丑 。

bù cōng rónglì duān zhèng

步 从 容 , 立 端 正 。

yī shēn yuán bài gōng jìng

揖 深 圆 , 拜 恭 敬 。

wù jiàn yù  wù bǒ yǐ

勿 践 阈 , 勿 跛 倚 。

wù jī jù   wù yáo bì

勿 箕 踞 , 勿 摇 髀 。

huǎn jiē lián wù yǒu shēng

缓 揭 帘 , 勿 有 声 。

kuān zhuǎn wān wù chù léng

宽 转 弯 , 勿 触 棱 。

zhí xū qì rú zhí yíng

执 虚 器 , 如 执 盈 。

rù xū shìrú yǒu rén

入 虚 室 , 如 有 人 。

shì wù mángmáng duō cuò

事 勿 忙 , 忙 多 错 。

wù wèi nánwù qīng lüè

勿 畏 难 , 勿 轻 略 。

dòu nào chǎng jué wù jìn

斗 闹 场 , 绝 勿 近 。

xié pì shìjué wù wèn

邪 僻 事 , 绝 勿 问 。

jiāng rù ménwèn shú cún

将 入 门 , 问 孰 存 。

jiāng shàng táng shēng bì yáng

将 上 堂 , 声 必 扬 。

rén wèn shuí duì yǐ míng

人 问 谁 , 对 以 名 。

wú yǔ wǒ bù fēn míng

吾 与 我 , 不 分 明 。

yòng rén wù xū míng qiú

用 人 物 , 须 明 求 。

tǎng bù wènjí wéi tōu

倘 不 问 , 即 为 偷 。

jiè rén wùjí shí huán

借 人 物 , 及 时 还 。

hòu yǒu jí   jiè bù nán

后 有 急 , 借 不 难。

xìn

fán chū yánxìn wéi xiān

凡 出 言 , 信 为 先 。

zhà yǔ wàngxī kě yān

诈 与 妄 , 奚 可 焉 。

huà shuō duō bù rú shǎo

话 说 多 , 不 如 少 。

wéi qí shìwù nìng qiǎo

惟 其 是 , 勿 佞 巧 。

jiān qiǎo yǔ  huì wū cí

奸 巧 语 , 秽 污 词 。

shì jǐng qì  qiè jiè zhī

市 井 气 , 切 戒 之 。

jiàn wèi zhēn wù qīng yán

见 未 真 , 勿 轻 言 。

zhī wèi dìwù qīng chuán

知 未 的 , 勿 轻 传 。

shì fēi yíwù qīng nuò

事 非 宜 , 勿 轻 诺 。

gǒu qīng nuò jìn tuì cuò

苟 轻 诺 , 进 退 错 。

fán dào zìzhòng qiě shū

凡 道 字 , 重 且 舒 。

wù  jí  jí   wù móhu

勿 急 疾 , 勿 模 糊 。

bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn

彼 说 长 , 此 说 短 。

bù guān jǐmò xián guǎn

不 关 己 , 莫 闲 管 。

jiàn rén shàn   jí sīqí

见 人 善 , 即 思 齐 。

zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī

纵 去 远 , 以 渐 跻 。

jiàn rén èjí nèi xǐng

见 人 恶 , 即 内 省 。

yǒu zé gǎiwú jiā jǐng

有 则 改 , 无 加 警 。

éi dé xuéwéi cái yì

唯 德 学 , 唯 才 艺 。

bù rú réndāng zì lì

不 如 人 , 当 自 砺 。

ruò yī fúruò yǐn shí

若 衣 服 , 若 饮 食 。

bù rú rénwù shēng qī

不 如 人 , 勿 生 戚 。

wén guò nùwén yù lè

闻 过 怒 , 闻 誉 乐 。

sǔn yǒu láiyì yǒu què

损 友 来 , 益 友 却 。

wén yù kǒngwén guò xīn

闻 誉 恐 , 闻 过 欣 。

zhí liàng shì jiàn xiāng qīn

直 谅 士 , 渐 相 亲 。

wú xīn fēimíng wéi cuò

无 心 非 , 名 为 错 。

yǒu xīn fēimíng wéi è

有 心 非 , 名 为 恶 。

guò néng gǎiguī yú wú

过 能 改 , 归 于 无 。

tǎng yǎn shì zēng yì gū

倘 掩 饰 , 增 一 辜 。

fàn ài zhòng

泛 爱 众

fán shì rénjiē xū ài

凡 是 人 , 皆 须 爱 。

tiān tóng fù dì tóng zài

天 同 覆 , 地 同 载 。

xìng gāo zhě míng zì gāo

行 高 者 , 名 自 高 。

rén suǒ zhòng fēi mào gāo

人 所 重 , 非 貌 高 。

cái dà zhěwàng zì dà

才 大 者 , 望 自 大 。

rén suǒ fúfēi yán dà

人 所 服 , 非 言 大 。

yǐ yǒu néngwù zì sī

己 有 能 , 勿 自 私 。

rén yǒu néngwù qīng zǐ

人 有 能 , 勿 轻 訾 。

wù chǎn fùwù jiāo pín

勿 谄 富 , 勿 骄 贫 。

wù yàn gùwù xǐ xīn

勿 厌 故 , 勿 喜 新 。

rén bù xiánwù shì jiǎo

人 不 闲 , 勿 事 搅 。

rén bù ān wù huà rǎo

人 不 安 , 勿 话 扰 。

rén yǒu duǎn qiè mò jiē

人 有 短 , 切 莫 揭 。

rén yǒu sīqiè mò shuō

人 有 私 , 切 莫 说 。

dào rén shàn jí shì shàn

道 人 善 , 即 是 善 。

rén zhī zhī yù sī miǎn

人 知 之 , 愈 思 勉 。

yáng  rén è   jì shì è

扬 人 恶 , 即 是 恶 。

jí zhī shènhuò qiě zuò

疾 之 甚 , 祸 且 作 。

shàn xiāng quàn dé jiē jiàn

善 相 劝 , 德 皆 建 。

guò bù guīdào liǎng kuī

过 不 规 , 道 两 亏 。

fán qǔ yǔguì fēn xiǎo

凡 取 与 , 贵 分 晓 。

yǔ yí duōqǔ yí shǎo

与 宜 多 , 取 宜 少 。

jiāng jiā rén xiān wèn jǐ

将 加 人 , 先 问 己 。

jǐ  bú  yù   jí  sù  yǐ

己 不 欲 , 即 速 已 。

ēn yù bàoyuàn yù wàng

恩 欲 报 , 怨 欲 忘 。

bào yuàn duǎn bào ēn cháng

报 怨 短 , 报 恩 长 。

dài bì púshēn guì duān

待 婢 仆 , 身 贵 端 。

suī guì duāncí ér kuān

虽 贵 端 , 慈 而 宽 。

shì fú rénxīn bù rán

势 服 人 , 心 不 然 。

lǐ fú rénfāng wú yán

理 服 人 , 方 无 言 。

qīn rén

亲 仁

tóng shì rén lèi bù qí  

同 是 人 , 类 不 齐 。

liú sú zhòngrén zhě xī

流 俗 众 , 仁 者 希 。

guǒ rén zhěrén duō wèi

果 仁 者 , 人 多 畏 。

yán bú huìsè bú mèi

言 不 讳 , 色 不 媚 。

néng qīn rén wú xiàn hǎo

能 亲 仁 , 无 限 好 。

dé rì jìnguò rì shǎo

德 日 进 , 过 日 少 。

bù qīn rénwú xiàn hài

不 亲 仁 , 无 限 害 。

xiǎo rén jìnbǎi shì huài

小 人 进 , 百 事 坏 。

yú lì xuéwén

余 力 学 文

bú lì xíngdàn xué wén

不 力 行 , 但 学 文 。

zhǎng fú huá chéng hé rén

长 浮 华 , 成 何 人 。

dàn lì xíngbù xué wén

但 力 行 , 不 学 文 。

rèn jǐ jiànmèi lǐ zhēn

任 己 见 , 昧 理 真 。

dú shū fǎyǒu sān dào

读 书

弟子规注音全文

《弟子规》注音全文:

dì zǐ guī ,shèng rén xùn。shǒu xiào tì, cì jǐn xìn。fà nài zhòng, ér qīn rén。yǒu yú lì, zé xué wén。fù mǔ hū, yìng wù huǎn。fù mǔ hū, yìng wù huǎn。fù mǔ mìng ,xíng wù lǎn。

弟 子 规 , 圣 人 训 。首 孝 悌 , 次 谨 信 。首 孝 悌 , 次 谨 信 。泛 爱 众 , 而 亲 仁 。有 余 力 , 则 学 文 。父 母 呼 , 应 勿 缓 。

fù mǔ jiào, xū jìng tīng。fù mǔ zé ,xū shùn chéng。dōng zé wēn, xià zé qìng。dōng zé wēn ,xià zé qìng。chén zé xǐng, hūn zé dìng。chén zé xǐng ,hūn zé dìng。chū bì gào ,fǎn bì miàn。

父 母 教 , 须 敬 听 。父 母 责 , 须 顺 承 。冬 则 温 , 夏 则 凊 。晨 则 省 , 昏 则 定 。出 必 告 , 反 必 面 。

jū yǒu cháng,yè wú biàn。shì suī xiǎo, wù shàn wéi。gǒu shàn wéi ,zǐ dào kuī。wù suī xiǎo, wù sī cáng。gǒu sī cáng ,qīn xīn shāng。qīn suǒ hào ,lì wèi jù。qīn suǒ wù, jǐn wèi qù。

居 有 常 , 业 无 变 。事 虽 小 , 勿 擅 为 。苟 擅 为 , 子 道 亏 。物 虽 小 , 勿 私 藏 。苟 私 藏 , 亲 心 伤 。亲 所 好 , 力 为 具 。亲 所 恶 , 谨 为 去 。

白话译文:

弟子规,孝敬父母、友爱兄弟姐妹,其次是谨言慎行、信守承诺。博爱大众,亲近有仁德的人。学好自己的思想道德之后,有多余精力,就应该多学多问。如果父母呼唤自己,应该及时应答,不要故意拖延迟缓。

如果父母交代自己去做事情,应该立刻动身去做,不要故意拖延或推辞偷懒父母教诲自己的时候,态度应该恭敬,并仔细聆听父母的话;父母批评和责备自己的时候,不管自己认为父母批评的是对是错,面对父母的批评都应该态度恭顺,不要当面顶撞。

出门前,应该告诉父母自己的去向,免得父母找不到自己,担忧记挂;回到家,应该先当面见一下父母,报个平安;虽然子女有出息,父母会高兴,但是父母辈对子女最大的期望不是你多么有出息,而是你平平安安稳稳当当,一生没有灾秧。

所以,居住的地方尽量固定,不要经常搬家,谋生的工作也不要经常更换。拿空器具的时候,应该像拿着里面装满东西的器具一样,端端正正,不要甩来甩去,不然会显得很轻浮;进入无人的房间,也应该像进入有人的房间一样,不可以随便。

自己有什么东西,就算很小,也不要背着父母私藏。天下没有不透风的墙,如果私藏东西,即使自己很谨慎,也免不了会有被父母发现的一天,那时父母会伤心。父母喜欢的事情,应该尽力去做; 父母厌恶的事情,应该小心谨慎不要去做。

出处:出自清代李毓秀的《弟子规》。

扩展资料:   

创作背景:

康熙年间,统治阶层出于长久统治的目的,主动追求对孔孟思想文化的认同。包括崇文尊孔,提倡修读四书五经,尊孔子为“大成至圣文宣先师”;大修孔庙,春秋祭孔、宣谕以孔子儒教为立国之本。

1670年,根据儒学核心制定和颁发“圣谕”十六条,作为人们的思想准则和行为规范:敦孝悌以重人伦;笃宗族以昭雍睦;和乡党以息争讼;重农桑以足衣食;尚节俭以惜财用;隆学校以端士习;黜异端以崇正学;讲法律以儆愚顽;明礼让以厚风俗;务本业以定民志;训子弟以禁非为。

息诬告以全良善;戒匿匪以免株连;完钱粮以省催科;联保甲以弭盗贼;解仇忿以重生命。另外,康熙十二年的荐举山林隐逸、十六年开设明史馆、十七年的荐举博学鸿词,网罗名士,弘扬儒学。这些举措都促进了儒家的发展。

《弟子规》正是在这种文学氛围下,写作而成的。其原名《训蒙文》,原作者李毓秀是清朝康熙年间的一个秀才。他以《论语》“学而篇”中“弟子入则孝,出则悌”为中心,列述了弟子在家、出外、待人、接物与学习上应当恪守的守则规范。后来贾存仁将其修订改编并改名为《弟子规》。

关于弟子规全文带拼音正版和弟子规全文带拼音正版图片的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

Tags:子规 父母 全文 拼音 应该 注音 自己 孔子 不要 私藏

请在这里放置你的在线分享代码

本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)

欢迎 发表评论:

标签列表
友情链接